דף הבית איתך לאורך כל הדרך
דף הבית כניסת סוכנים אנשי קשר צור קשר

שירותי דרך למשאית מעל 3.5 טון (ועד 15 טון)

כתב שירות - זברה שירותי רכב למשאית מעל 3.5 טון ועד 15 טון

מהדורת 01.2016

מסמך זה מהווה את כתב השרות שבינך ובין "זברה שירותי רכב בע"מ" (הנקראת לשם הקיצור "זברה") כתב שרות זה מפרט את השירותים שהנך זכאי להם, את הזכויות והחובות ההדדיות שלך ושל "זברה".

א. מהות השרותים

 1. "זברה" תיתן לך שירותי "עזרה ראשונה" כמפורט בכתב השירות (להלן "שרותי הרכב") במשך 24 שעות ביממה, בכל יום בשנה פרט ליום הכיפורים. (בכפוף למגבלות ביטחוניות כמפורט בסעיף א' 2). בערב יום הכיפורים לא יינתנו שירותים שלוש שעות לפני תחילתו ובמוצאי יום הכיפורים, יחודשו שירותי הרכב שלוש שעות לאחר סיומו.
 2. השירותים יינתנו בתוך תחום הגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל ובתוך תחומי יהודה שומרון ורצועת עזה (למעט שטחי האוטונומיה), שהכניסה אליהם אינה אסורה ומוגבלת באותו זמן ע"י רשות מוסמכת כלשהי.
 3. כמנוי "זברה", הנך זכאי לקבל את שירותי הרכב הבאים ללא הגבלה של מס' פניותיך במשך תקופת המנוי:

אגרירת המשאית (משקל כולל עד 15 טון)בהתאם לתנאים הבאים :

1.הגרירה תהייה מכל מקום במדינת ישראל, בהתאם לאמור בסעיף א' 2 לעיל.

2.קיים צורך לגרור את המשאית כתוצאה מהיות המשאית בלתי ניתנת להפעלה עקב תאונת דרכים, או גניבה או תקלה שמקורה במשאית ושיש בה להשבית את המשאית.

3.אין באפשרות זברה להתניע את המשאית או לבצע בה תיקון דרך במקום.

4.המנוי זכאי לגרירת המשאית (עד 100 ק"מ לקריאה).

5.גרירה למשאית מעל ל-100 ק"מ נתונה לשיקול דעת החברה ותחויב בתשלום נפרד מהמנוי.

6.המשאית נמצאת על דרך וניתנת לגרירה מידית על ידי גורר תקני. דרך משמעותה כביש אספלט או דרך שנסללה לצורך תנועת כלי רכב פרטיים, מקום חנייה מוסדר או מקום חניה פרטי.

7."זברה" לא תגרור את המשאית ממוסך או מרדיוס של 50 מטר ממוסך.

8."זברה" לא תיתן שירות אם הצורך במתן השירות נובע מטיפול של גורם לא מוסמך במשאית או מעיסוק בספורט תחרותי.

9.כמנוי על שירותי דרך וגרירה למשאית מעל 15 טון, הינך זכאי לשירותי איתור קבלן גרירה על חשבונך על ידי זברה (למען הסר ספק כתב שירות זה תקף במלואו גם לגבי רכב שמשקלו מעל 15 טון).

10."זברה" תגרור את המשאית בלבד והשרות לא יכלול את גרירת הנגרר/ים.

11. המנוי ייכנס לתוקף בתום 7 ימי אכשרה ממועד התשלום.

12.המנוי מתחייב כי הרכב תקין וניתן להפעלה בעת הצטרפות המנוי.

ב.התנעת המשאית.

ג.תיקוני דרך קלים – (החלפים יהיו על חשבונך)

ד.חילוץ המשאית- חילוצים קלים ממקומות הסמוכים לכביש, כתוצאה מתאונת דרכים, גניבה או תקלה שמקורה במשאית ושיש בה להשבית את המשאית ובלבד שמשך החילוץ לא יעלה על 20 דקות, וניתן לבצעו ע"י גורר תקני והציוד שבו, ללא סיוע של גוררים אחרים או כלי עזר. חילוץ הנובע מכל סיבה אחרת , לרבות שקיעת המשאית, יינתן תמורת תשלום מוזל למנוי בהתאם לסעיף ג'.

1.הגעת רכב השירות למשאיתך תתבצע תוך פרק זמן שלא יעלה על חמש שעות ממועד מסירת כל הפרטים הנדרשים למתן השירות, אלא אם תואם עמך אחרת.

2.שירותי הרכב יינתנו לך ולכל מי שיחזיק במשאית מטעמך וברשותך.

3.המנוי שלך ב"זברה" הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

4.במקרה של מכירת משאיתך יפוג תוקפו של כתב השרות לגבי אותה משאית.

5.הנך זכאי רק לגרירה אחת ללא תמורה או התנעה אחת ללא תמורה בגין מקרה, או שורת מקרים הקשורים קשר סיבתי האחד לשני. שירות נוסף בגין אותה תקלה אשר לא טופלה במוסך או טופלה במוסך שלא כראוי וחזרה על עצמה בפרק זמן של עד 90 יום יהא כרוך בתשלום. במידה וקיים חשד לתקלה חוזרת, ימסור המנוי פרטי כרטיס אשראי לביטחון ותוך 14 יום ממועד קבלת השירות החוזר יעביר המנוי ל"זברה" חשבוניות תיקון בגין שתי התקלות/שורת המקרים בגינם קיבל שירות לבדיקה. במידה וימצא כי מדובר בתקלה חוזרת יחויב המנוי בתשלום עבור השירות.

במקרה של מחלוקת יועבר הנושא להכרעת שמאי רכב מוסמך. במקרה שהשמאי יפסוק שהיה קשר סיבתי בין המקרים, ישא המנוי בשכר טרחת השמאי. עד הכרעת השמאי, יינתן תשלום דחוי ע"י המנוי.

6.לא יינתנו שירותי דרך וגרירה למשאית עמוסה או למשאית שאינה ניתנת להפעלה עקב תקר או תקרים בגלגלים.

13. שירותי גרירה יינתנו בתנאי שתימצא אפשרות גישה לגורר משאית תיקני.

14. שירותי התנעה ותיקוני דרך יינתנו בתנאי שתימצא אפשרות גישה ישירה לניידת תיקוני דרך תיקנית.

15. המנוי ישא במלוא העלות שתחול על כלי השרות לצורך כניסה למגרש חנייה בתשלום ו/או מעבר בכבישי אגרה לצורך מתן שרות בתוספת דמי טיפול שלא יעלו על 15 ₪.

16. המנוי ישא בהשתתפות עצמית בהתאם למצוין להלן בעת קבלת שירותי דרך ו/או גרירה מ"זברה".

17."זברה" לבדה תבחר את סוג השרות הנחוץ מבין שירותי הרכב.

ב. כיסוי משאית חלופית :

1. פרטי הכיסוי

א. אירוע תאונתי:

1.במידה והמשאית מושבתת במוסך לשם תיקונה, תעמיד זברה לרשות המבוטח משאית חלופית של חברת השכרה, אליה יופנה המבוטח על-ידי המבטח להלן "חברת ההשכרה".

המבוטח יחתום על חוזה השכרה עם חברת ההשכרה בנוסח המקובל אצלה לרבות הפקת הפיקדון ושימוש בכ.א.

2. מספר הימים המאקסימלי עבורן תועמד משאית חלופית יקבע רק לאחר בדיקת המשאית הניזוקה על ידיד שמאי מוסמך מטעם המבטח.

3. המבטח יעמיד לרשות המבוטח את המשאית החלופית, כאמור לעיל, ע"פ קביעת ימי התיקון שנעשתה על ידי השמאי ו/או גמר התיקון במוסך, המוקדם מבניהם.

4. במידה והנזק למשאית המבוטחת הוגדר על ידי שמאי המבטח כנזק מוחלט, יעמיד המבטח למבוטח משאית חלופית, כאמור לעיל, לפי מספר הימים המקסימלי המצויין בדף הרשימה ו/או עד לקנית משאית אחרת על ידי המבוטח ו/או תשלום תגמולי ביטוח, המוקדם מבניהם.

ב. אירוע גניבה:

1. המבטח יעמיד לרשות המבוטח משאית חלופית, כאמור לעיל, לפי מספר הימים המקסימלי המצויין בדף הרשימה ו/או תשלום תגמולי ביטוח ו/או עד לקניית משאית אחרת על ידי המבוטח, המוקדם מביניהם.

2. תנאים מיוחדים

א. המבוטח יישא בעצמו בכל ההוצאות המוטלות על המשאית החלופית מלבד דמי השכירות לרבות דלק, דוחות תנועה, דמי אגרת כביש, תיקונים, שכר עבודה וכו' ובהתאם לחוזה ההשכרה.

ב. המבטח יעמיד לרשות המבוטח משאית חלופית של חברת ההשכרה ואין הוא אחראי למצבה, לתקינותה ולכיסוי הביטוחי שנעשה עבורה.

ג. במידה ולא תימצא משאית חלופית מתאימה במלאי של חברת ההשכרה יפוצה המבוטח בסכום כספי שאינו עולה על המצויין בדף הרשימה.

כיסוי זה בטל מיד לאח קבלת המשאית החלופית על ידי המבוטח ובמידה ויבחר להמשיך כיסוי על פי נספח זה עליו להודיע על כך למבטח ויחויב בפרמיה נוספת.ב. הזמנה וקבלת שרות

 1. שירותי הדרך יינתנו לך לאחר שמסרת אתה או מישהו מטעמך את מלוא הפרטים הדרושים למתן השרות ל"זברה", לאחד ממוקדי התפעול להלן או למשרדיה.
 2. א. במידה שפרטי משאיתך לא יופיעו ברישומי "זברה" כמנוי בתוקף, זברה לא תהיה חייבת

למתן ללא תמורה של שירותי דרך למשאיתך, כל עוד לא הצגת מסמך בר תוקף המעיד

על זכאותך לקבלת שירותי רכב ומסמך נוסף המאפשר את זיהויך.

ב. "זברה" תעניק שירותי דרך לכל הטוען שהינו נמנה על מנויי "זברה" ולא הציג מסמך

המעיד על זכאותו, כנגד תשלום הוצאות השרות במקום, לפי תעריפי החברה ללקוחות

שאינם מופיעים ברישומי החברה.

ג. הסכום שיגבה עבור השרות בניכוי השתתפות עצמית יוחזר לך תוך 30 יום ממועד

המצאתם למשרד "זברה" של המסמכים הבאים:

1) תצלום מסמך בר תוקף או פוליסת הביטוח המזכה אותך בשרותי זברה שהיו ברי תוקף במועד ביצוע השרות.

2) קבלה על הסכום שנגבה ממך. מהסכום שיוחזר לך תפחית "זברה" את הוצאותיה המנהליות הכרוכות בהחזר של 35 ₪.

ד.במידה והמנוי הזמין שרות כל שהוא והחברה פעלה למתן השרות, הרי במידה והשרות לא ניתן מסיבות הקשורות למנוי ושאינן תלויות בחברה, יחויב המנוי בתשלום אם יזמין מהחברה שרות נוסף בגין אותן נסיבות.

ה. "זברה" רשאית, לפי שיקול דעתה במועדים שתמצא לנכון ועל מנת לקצר את משך ההמתנה לשירות, להודיע למנוי כי "זברה" מאפשרת לו ( לגבי השירות המסוים שהוזמן ובאותו מועד) להזמין את השירות שהמנוי זכאי לו לפי כתב השרות, מכל גורם אחר שיבחר המנוי על אחריותו. במקרה כזה תחזיר "זברה" למנוי את התשלום ששילם לאותו גורם, וזאת כנגד הצגת חשבונית מס כדין, ובלבד שהסכום ששולם תואם את ואושר מראש ואינו עולה התעריפים התקפים של "זברה" לביצוע אותו שרות במועד הרלוונטי ושהשרות נכלל במסגרת השירותים הניתנים למנוי ללא תשלום.

ג. הרחבת השירות – תשלום ע"י הלקוח

המנוי יוכל לקבל תמורת תשלום שישולם במועד מתן השרות את השירותים הבאים:

 1. שרות במקרה של קלקול/אובדן מפתחות/שלט מקודד (מפתח אימובלייזר) המשאית או השארתם בתוך המשאית.
 2. שרות אספקת דלק – במקרה שהמשאית נתקעה ללא דלק ועל מנת לאפשר לה להניע בנסיעה לתחנת דלק קרובה. למחיר השרות יתווסף מחיר הדלק.
 3. גרירת משאית עמוסה או שרות למשאית שאינה ניתנת להפעלה עקב תקר/ים או נזק בגלגל/ים.
 4. במקרה של משאית עמוסה בסחורה השירות יינתן בתוספת תשלום לפי מחירון החברה.
 5. גרירת משאית ממוסך למוסך או לכל יעד מבוקש בהתאם לסעיף א' 2.
 6. גרירת משאית שהורדה מהכביש ע"י רשות מוסמכת או רכב ללא רישוי שנתי.
 7. שרות הוצאה מהחניון או כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת לאפשר את גרירתה של המשאית על ידי גורר תיקני.
 8. שרות מפוצל – בחר המנוי לפצל את השרות, יחשב המשך השרות כשרות נוסף ובתשלום בגין אותה תקלה ובגינו יזוכה המנוי בהנחה של 20% ממחירון "זברה".
 9. החלפת נורות במשאית וזאת במידה שהנורה המתאימה קיימת במלאי ניידת השרות.
 10. שירות אחסנה ושמירה על המשאית באחד ממגרשי החברה. העברת המשאית למגרש והחזרתה באחריות המנוי.

10.חילוציםהנובעים כתוצאה משקיעת המשאית או שאינם כלולים בסעיפים א' 3 ו-א' 13.

11.שירותי פינוי, גרירה וחילוץ של נגרר/יםבמקרה ויש צורך בגרירת המשאית.

ד. ביטול המנוי/ החלפת המשאית

 1. א. כמנוי "זברה" הנך רשאי להחליף את המשאית נושאת המנוי בכל עת שתקופת המנוי

שלך בתוקף, ללא תמורה, פרט לתשלום בסך 35 ₪ לחברה עבור הוצאותיה לביצוע

השינוי.

ב. הצהרותיך והתחייבויותיך על פי כתב שרות זה, זכויותיה וחובותיה של "זברה" ביחס

למשאיתך יחולו על המשאית החדשה.

2. ביטול מנוי "זברה" שנכלל בפוליסת הביטוח, עקב ביטול הפוליסה בשל נזק מוחלט או גניבה, לא יזכה אותך בהחזר פרמיה בכפוף לדיווח ע"י חברת הביטוח.

ה. שמירת המשאית וסיום ביצוע השרות

 1. הנך המנוי אחראי לשמירת משאיתך עד לקבלת שרותי הדרך. כל נזק, אובדן או חוסר שיגרמו למשאית או לתכולתה עד הגעת רכב השרות למשאיתך ותחילת מתן שרות, יהיו באחריותך ולא באחריות "זברה".
 2. "זברה" אינה אחראית לדברי ערך ו/או סחורה שהושארו במשאית במהלך מתן השירות ולאחריו.
 3. "זברה" אחראית לשמירת המשאית מתחילת מתן השרות ועד לסיום מתן השרות על ידה. סיום שרות גרירה משמעותו – הבאת משאית המנוי למקום שציינת. בחרת להשאיר את המפתחות במשאית לאחר סיום ביצוע השרות, תחול האחריות על כל המשתמע מכך עליך.
 4. "זברה" רשאית להשאיר את משאיתך במקום שצוין על ידך והאחריות לקבלתה ושמירתה מאותו מועד תהיה על אחריותך, בין אם יהיה מי שיקבל את הרכב ובין אם לא.
 5. במידה ולא ניתן להביא את משאיתך – באשמת "זברה" – בשעות העבודה למוסך אליו ביקשת לגרור, תדאג "זברה" לשמירת המשאית והבאתה למוסך למחרת (למעט מקרה של שבת וחג). הוצאות האחסנה והשמירה של המשאית במקרה כזה יחולו על "זברה".

ו. נזקים

 1. "זברה" תפצה אותך על כל נזק ישיר שייגרם למשאיתך כתוצאה ממתן שרותי רכב, בכפוף לכל דין. פיצוי יינתן רק אם המנוי יאפשר ל"זברה" את בדיקת המשאית לפני תיקונה ולא יאוחר מ- 14 יום מיום קרות הנזק.
 2. בקרות נזק או אובדן כלשהו כתוצאה ממתן שירותי רכב, עליך להודיע על כך ל"זברה" בהקדם האפשרי.
 3. עליך להמציא ל"זברה" בכל ההקדם פירוט בכתב על כל הנזקים, החפצים, או פרטי הרכוש הנדרשים על ידך.
 4. הנך חייב לאפשר לנציגי "זברה" בדיקה מיידית או בכל מועד סביר שייקבע על ידי "זברה", של הנזק או האובדן ולהושיט כל עזרה סבירה בנסיבות העניין שתידרש בהקשר לכך.
 5. לא תוצא על ידך כל הוצאה לשם תיקון נזק בלי הסכמה בכתב של "זברה", וזאת בתנאי שתינתן תוך זמן סביר, בהתאם לנסיבות.

ז. תקופת המנוי ותוקף התחייבויות על פי כתב השרות

 1. תקופת המנוי הנה בהתאם לתאריכי התוקף בפוליסת הביטוח ובלבד שאין מדובר בתוספת/הרחבה של פוליסת הביטוח.
 2. כיסוי "זברה משלים" שנובע מתוספת הרחבה לפוליסת הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר שחלפו 10 ימים מיום הוצאת הכיסוי., זאת ובלבד שהכיסוי לא הוצא רטרואקטיבית.
 3. "זברה" אינה חייבת לחדש את המנוי לתקופה או תקופות שרות נוספות.
 4. "זברה" רשאית לסרב לקבל כמנוי משאית זו או אחרת מבלי שתחויב במתן נימוקים וכן יכולה "זברה" לקבל משאית כמנויה בהסתייגות או בהגבלות מסוימות בתנאי שהדבר הוסכם עם המנוי מראש.
 5. "זברה" רשאית לבטל את המנוי מבלי שתחויב במתן נימוקים בהודעה מוקדמת של 21 יום. במקרה כזה יזוכה המנוי בחלק היחסי של דמי המנוי בהתאם לתקופה שנשארה עד תום התקופה המקורית.

ח. הצהרות המנוי והתחייבויותיו

1.המנוי מצהיר :

א. כי פרטי המשאית המפורטים הם אלה שנמסרו על ידו במישרין או באמצעות סוכן/חברת הביטוח וכי פרטים אלה נכונים.

ב. כי ידוע לו כי כתב שרות זה נערך בהסכמתו בהסתמך על הפרטים הנ"ל ובכפוף להם.

ג. כי כתב השרות ותנאיו מהווים חוזה בינו לבין "זברה".

ד. המשאית ניתנת להפעלה בשעת ההתקשרות עם "זברה".

ה. כי ידוע לו שפניה לגורם אחר לצורך השרות, ללא קבלת אישור מוקדם לכך ומראש מ"זברה" לא תזכה אותו בהחזר הוצאות, או חלק מהם, או בכל תשלום אחר, גם אם יהיה זכאי לקבל את השרות מ"זברה" אילו פנה אליה.

ו. כי ידוע לו שבמקרה של חריגה מהאמור בסעיף א' 4, יוכלו לקבל שרות מגורם אחר על אחריותו ולקבל החזר הוצאות בגין השירותים שהיה זכאי להם, אך לא יותר ממחירון "זברה" שבתוקף, ובלבד שהודיע ל"זברה" (לפני הזמנת השרות מהגורם האחר) על ביטול הצורך במתן השרות על ידי "זברה" בהתאם לסעיף ב' 2 ה'.

ז. כי ידוע לו שכל הסכומים המפורטים בכתב שרות זה צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע לחודש 01-2007.

ח. כתב שרות זה בכפוף להשתתפות עצמית בסך של 90 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן ביום רכישת הכיסוי, בכל מקרה של אירוע.

ט.כי ידוע לו שתנאי לקיומם של שירותי העזרה הראשונה הינם בעת כניסתו לתוקף של המנוי ו/או בעת מתן השירות, עברה המשאית מבחן רישוי שנתי (טסט) והינה בעל ביטוח חובה תקף.

2.המנוי מתחייב כדלקמן:

א. לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לכך לקבל שירותי רכב מ"זברה" עבור המנוי או בשמו.

ב. לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מהם תהא "זברה" חייבת לתת לך שירותי רכב.

ג. להחזיר ל"זברה" את ההוצאות שהוציאה לגרירת המשאית לפי חשבון "זברה" בכל מקרב שתקבל פיצוי או שיפוי מצד ג' כלשהו עבור ביצוע אותה גרירה.

ד. להודיע ל"זברה" על קבלת כספים כנ"ל.

ה. לאפשר ל"זברה" לגבות בשמך ובמקומך את הוצאות הגרירה הנ"ל המגיעות לך מצד ג' כל שהוא ולשם כך הינך מסכים ליפות את כוחה של "זברה" לגבות את אותם כספים.

ו. להחזיר לזברה את הוצאות השרות/ים שסופק/ו לו במידה שיסתבר כי לא היה זכאי לשרות עקב קיצור תוקף המנוי או ביטולו.

ז. לקיים את כל שאר התחייבויותיך כמפורט בכתב שרות זה.

ח. להימנע מלהזמין שירותי רכב בעת שהרכב ניתן להפעלה מבחינה מכנית. הזמין המנוי שרות ונותן השרות קבע שהרכב ניתן היה להפעלה מבחינה מכנית לפני מתן השירות, יחויב המנוי בתשלום לפי מחירון "זברה" ובהנחה של 20 % ממנו, בגין הפעלת סרק.

ט.לבטח את המשאית בביטוח חובה תקף ולהעביר את המשאית במבחן רישוי שנתי(טסט)

מובהר בזאת כי התנאים האמורים לעיל הינם תנאי לתוקפם לזכאות של שירותי העזרה הראשונה.

זברה מאחלת לך ברכת

דרך צלחה ונסיעה בטוחה

מוקד זברה לשרותכם 24 שעות ביממה

*2113

03-5105070

 

© 2006 Zebracar.co.il
   רחוב המצודה 31 אזור 58001 טלפון רב קווי: 03-5102001