דף הבית איתך לאורך כל הדרך
דף הבית כניסת סוכנים אנשי קשר צור קשר

כתב שרות שמשות לאוטובוסים
כתב שירות לכיסוי שבר שמשות לאוטובוסים
1. הגדרות
"הפוליסה" - פוליסה לביטוח כלי הרכב אצל חברת הביטוח ואשר הרחבה זו מצורפת אליה.
"שמשות"- שמשות, קדמיות, אחוריות וצידיות של כלי הרכב.
"שבר"- שבר וכן סדק הפולש דרך עובי השמשה.
"כלי- הרכב"- אוטובוס המסיע נוסעים בשכר ששנת יצורו עד 51 שנה, אשר לחברה המייצרת אותו יש סוכנות
מוסכמת בישראל ואשר באמצעותה יובא הרכב.
"מקבל השרות"- המנוי שפרטיו מופיעים ברשומות החברה.
"נותן השרות"- אוטו גלס בע"מ ו/או קבלני משנה המבצעים עבורם תיקוני שבר שמשות.
2. כנגד תשלום דמי המנוי יהיה זכאי המנוי לקבל את שירותי הזיגוג במשך תקופת השרות והכל בהתאם
לתנאים הבאים:
1.5 השרות עפ"י כתב שרות זו יינתן בתחנות השרות של אוטו גלס בלבד וכנגד הצגת פוליסת ביטוח
בתוקף.
1.1 כתב שרות זה הינו לתקופה המצוינת בפוליסת הביטוח של הרכב אך הוא יבוטל עוד קודם למועד המצוין בתעודה,
במקרה של ביטול או פקיעתו של כתב השרות )להלן: "תקופת השרות"(
1.2 השירות עפ"י הרחבה זו מותנה בכך, כי בתחילת תקופת השירות, שמשות כלי הרכב תהיינה תקינות,
ללא פגם ו/או סדק כלשהם, ולגבי כתב שירות שנרכש 51 יום או יותר לאחר תחילת ביטוח המקיף, מותנה
השירות בקבלת אישור בכתב, בדבר תקינות שמשות כלי הרכב במועד תחילת תקופת השירות, מאת אחת
מתחנות השרות של אוטו גלס בע"מ.
1.1 השירות יוענק ויבוצע בהתאם לתנאי כתב השרות בכל מקום ובהתאם לנסיבות המקרה אך לא יאוחר
מ- 11 שעות עבודה ממועד הבאת הרכב לתחנת השירות. לצורך סעיף זה "שעות עבודה" משמען: בימים
א' עד ה' משעה 03:20 עד שעה 53:00 ובימי ו' וערבי חג משעה 03:20 ועד 52:00 . לא כולל שבתות וימי חג
רשמיים בישראל.
1.1 התחייבות החברה היא להתקנת שמשה תחליפית מאותו טיב ואיכות של השמשה השבורה והעומדת
בדרישות כל חוק, תקנה ותו תקן מטעם רשות מוסמכת על פי כל דין.
2.2 התחייבות החברה להתקנת שמשה תקנית ותקינה אינה כוללת תיקון ו/או אספקת אביזרים אחרים
הצמודים לשמשה כגון גומיות, מראות, ניקלים, מסגרות, מנגנונים וכ'ן
3. למרות האמור לעיל התחייבות נותן השירות לא תחול על הסעיפים שלהלן:
3.1 שבר שמשה שנגרם על- ידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון.
3.2 שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות כלי רכב שלא יובאו באמצעות יבואן הרכב
.foo uus המורשה, שמשות גג ושמשות
3.3 קלקולים חשמליים לשמשות ו/או למנגנונים, לרבות כתוצאה משימוש, בלאי או פגם בייצור.
3.3 כל נזק שהוא כתוצאה של מלחמה, פעולת איבה, פיגוע חבלני, רעידת אדמה, אירוע גרעיני, או רדיו
אקטיבי וכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן על פי חוקי המדינה.
3.3 אובדן או נזק שנגרמו בשל נטילת חלק בפעולות שובתים, פעולות משביתים, פרעות ומהומות.
3.2 שריטות למיניהן בשמשה.
3.3 שבר שמשה שארע כתוצאה או במהלך שימוש בתחרות ו/או במבחן ו/או כושר נהיגה.
3.3 שבר שמשה אשר אירע עקב קרות ביטוח בו נגרם נזק גם לגוף הרכב.
3.3 אבדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל.
3.13 שבר שמשה שארע כתוצאה או מהלך הדבקת מראה או הדבקת אנטנה לפלאפון.
3.11 שבר שמשה לרכב ששנת ייצורו מעל 13 שנה.
3.12 נזק לשמשות ממוגנות.
3.13 אוטובוסים מדגמי: מרצדס באולס, אייאטס לדגמיו השונים - ההשתתפות העצמית כפולה מהנקוב
. בסעיף 3
4. השתתפות עצמית:
41 בכל פניה של מקבל השרות לפי כתב הכיסוי, תחול על מקבל השרות השתתפות .
העצמית הבאה:
1₪ . שמשה קדמית – 011
1₪ . שמשה אחורית – 011
1₪ . שמשת צד – 111
1₪ . שמשת צד כפולה – 011
בצירוף מע"מ כדין 1
5. תנאים כלליים:
01 הכיסוי עפ"י כתב שירות זה מותנה בזה, כי מקבל השרות פנה לאחת מתחנות .
השירות וקיבל את השירות ממנה 1 למען הסר ספק בכל מקרה שבו יבוצע תיקון
במוסך שלא מופיע ברשימת המוסכים המורשים. לא יהיה המבוטח זכאי לפיצוי
כספי כלשהו בגין התיקון ו/או השמשה.
015 באם יגרם באותו מקרה ביטוח בו ייגרם נזק לשמשות - נזק המכוסה בפוליסה או נזק שנגרם ע"י צד ג'
גם לגוף הרכב, לא תחל תחנת השרות במתן השרות אלא אם תימסר לה התחייבות מקבל השרות שלא
לתבוע את חברת הביטוח או את צד ג' בגין אותו מקרה ביטוח 1
האמור לעיל לא יחול במקרה של גניבת הרדיו טייפ ו/או נזקים שאירעו לפנים הרכב עקב הרדיו טייפ 1
013 הכיסוי עפ"י כתב שרות זה יהיה בתוקף רק אם דמי המנוי ישולמו ע"י מקבל השרות
במועד תחילת הביטוח ולרכב קיים פוליסת ביטוח בתוקף.
מוקד מידע ושרות ארצי טל' 30-7536666
© 2006 Zebracar.co.il
   רחוב המצודה 31 אזור 58001 טלפון רב קווי: 03-5102001