דף הבית איתך לאורך כל הדרך
דף הבית כניסת סוכנים אנשי קשר צור קשר

כתב שירות רכב
כתב שירות רכב

כתב שירות - זברה שירותי רכב לרכב פרטי מסחרי עד 4 טון
מנוי יקר, חברת "זברה" מברכת אותך על הצטרפותך לחוג המנויים המאפשר לך כמנוי ליהנות ממגוון שירותי רכב רחב במיוחד. מסמך זה הינו הסכם ההתקשרות שבינך ה"מנוי" לבין ספק השירות "זברה שירותי רכב בע"מ" (להלן: "זברה"). כתב השירות מאגד בתוכו את הזכויות ההסכמות וההתחייבויות ההדדיות שלך כמנוי ושל "זברה" כספקית השירות. לתשומת לבך, השירותים המפורטים יינתנו בהתאם לכיסוי/ים שרכשת. 
 1. תנאים כלליים 

א.     שעות הפעילות ופריסה ארצית

1.      השירותים ניתנים בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, למעט ערב יום כיפור משלוש שעות לפני ערב יום כיפור ועד שלוש שעות לאחר תום יום כיפור.

2.      לקבלת שירות על המנוי ו/או מי מטעמו לפנות למוקד השירות של "זברה" בלבד.

3.      השירותים ניתנים בכל רחבי מדינת ישראל בהתייחס לחריגים הבאים: בשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה בכפוף להוראות השלטונות ואילוצי בטחון. שטחים שבשליטה ו/או באחריות צבאית ו/או אזרחית של הרשות הפלשתינאית ו/או מי מטעמה לא יינתן שירות.

ב.   זמינות השירותים

1.      השירותים יינתנו בהקדם האפשרי ובהתאם לנסיבות המקרה, בהתחשב באילוצי מזג האויר, זרימת התנועה ואירועים ביטחוניים.

2.      מנוי "זברה" זכאי לשירותים הבאים ללא תמורה וללא הגבלה של מספר הפניות במשך תקופת המנוי.

3.      ידוע למנוי כי פניה ו/או קבלת שירות מגורם אחר, ללא קבלת אישור מוקדם, בכתב ומראש מ"זברה", לא תזכה אותו בהחזר הוצאות או חלק מהן או בכל תשלום אחר, גם אם היה זכאי לקבל את השירות מ"זברה" לו פנה אליה. 

ג.   תקופת המנוי

1.      תקופת המנוי הינה לשנה אחת, אם לא צוין אחרת בשובר המנוי.

2.      המנוי יכנס לתוקף בתום 3 ימי אכשרה ממועד התשלום.

3.      דמי המנוי המינימליים הינם ל-6 חודשים.

4.      חידוש מנוי יהא באחריות המנוי ומותנה בתשלום דמי מנוי מבלי לפרט את סיבותיה. "זברה" שומרת לעצמה את הזכות שלא לחדש מנוי.

5.      מנוי המחדש את הכיסוי ברציפות יהיה פטור מתקופת אכשרה של 3 ימים.

6.      "זברה" שומרת לעצמה את הזכות לסיים את תקופת כיסוי המנוי ו/או לשנות את תנאי השירות   בכל זמן שהוא ובלבד שתימסר על כך הודעה למנוי בכתב 15 ימים לפני תום הסיום או השינוי.

7.      "זברה" לא תהא חייבת לתת, ללא תמורה, שירותי רכב לרכב שפרטיו אינם מופיעים ברשומותיה. במקרה כזה יתבקש המנוי לתת פרטי כרטיס אשראי לביטחון עד 15 ימים , במהלכם תיבדק זכאותו לשירות, במידה ויתברר כי לא היה מנוי בעת קבלת השירות יהא השירות כרוך בתשלום.

8.      שירותי הרכב יינתנו לבעל המנוי ולכל מי שיחזיק ברכב מטעמו וברשותו. המנוי ב"זברה" הוא אישי, אינו ניתן להעברה ותוקפו יפוג עם מכירת הרכב.

9.      רכב שבעת בקשת השירות לא עבר מבחן רישוי שנתי או היה ללא ביטוח חובה תקף לא יהיה זכאי לשירותי "זברה".

 

 

 

 ד. ביטול מנוי/החלפת רכב/תוספת כיסוי

1.      החלפת רכב.

·        מנוי "זברה" רשאי להחליף את הרכב נושא המנוי בכל עת במהלך תקופת המנוי, ללא תמורה, ובתנאי שהודיע על כך תוך 7 יום ממועד ביצוע ההחלפה למשרדי החברה.

·        על הרכב המוחלף תחולנה כל ההצהרות והתייחסויות המנוי על פי כתב שירות זה וכן זכויותיה וחובותיה של "זברה" ביחס לרכב.

2.      ביטול מנוי

·        במקרה שבחר בעל המנוי לבטל את המנוי, יהא זכאי להחזרת החלק היחסי של יתרת הסכום לתקופת המנוי וזאת במידה ולא קיבל שירות כלשהו במהלך תקופת המנוי .

·        מנוי שבוטל עד 6 חודשים מתאריך תחילתו יהא זכאי להחזר של 6 חודשים. מנוי שבוטל לאחר 6 חודשים יהא זכאי להחזר יחסי בעבור החודשים שנותרו. בחודש אחרון למנוי לא יינתן החזר כספי

·        במידה שיבוטל המנוי בתוך 30 ימים מתאריך תחילת המנוי ובתנאי שהמבוטח לא קיבל שירות כלשהו ,יהא המבוטח זכאי להחזר מלא של דמי המנוי.

 

 

ה.  הצהרות המנוי והתחייבויותיו

1.      המנוי הצהיר כדלקמן:

·        פרטי הרכב המפורטים כפי שנמסרו על ידו ו/או באמצעות סוכנו או חברת הביטוח הינם נכונים.

·        סוכן הביטוח של המנוי הוא נציגו ושליחו לכל דבר ועניין מול "זברה", מוסמך להודיע בשמו ל"זברה" על כל שינוי במנוי ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד "זברה" בגין כך.

·        תשלום המנוי מהווה ייפוי כוח בלתי חוזר לטובת "זברה" לקבוע, לגבות ,להתפשר ולעשות כל פעולה כנגד צ"ג כלשהו שגרם נזק לרכב שבגינו קיבל המנוי שירות מ"זברה" .

·        תשלום המנוי יהווה אסמכתא שהמנוי קרא והבין את מהות כתב השירות ומסכים לתנאיו במלואם, התשלום ייחשב אך ורק עם קבלתו במשרדי "זברה".

·        כתב השירות ותנאיו מהווים חוזה בין המנוי לבין "זברה".

·        הרכב נושא המנוי אינו נמנה עם אחד מהסוגים הבאים:

§        רכב שמשקלו הכולל עולה על 4 טון.

§        רכב שגילו עולה על 18 שנים (לא כולל רכבי אספנות )

§        רכב בעל סרן אחורי כפול (דאבל ג'אנט).

§        רכב המשמש לספורט תחרותי.

§        רכב המשמש להשכרה.

§        הרכב תקין וניתן להפעלה בעת הצטרפות המנוי.

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים יהא מוסמך לדון אך ורק בית המשפט בעיר תל אביב המוסמך עניינית לדון במחלוקת ולא שום ערכאה אחרת, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

2.      המנוי מתחייב כדלקמן:

·        לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לכך, לקבל שירותי דרך מ"זברה" עבור המנוי או בשמו.

·        לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מהם תתבקש "זברה" למתן שירותי רכב.

·        להימנע מלהזמין שירותי רכב בעת שהרכב ניתן היה להפעלה ולתנועה. הזמין המנוי שירות ונותן השירות קבע שהרכב ניתן היה להפעלה או לתנועה לפני מתן השירות, יחויב המנוי בתשלום בגין קריאת סרק לפי מחירון "זברה"  290 ₪ 

·        ידוע למנוי כי פניה ו/או קבלת שירות מגורם אחר, ללא קבלת אישור מוקדם, בכתב ומראש מ"זברה" לא תזכה אותו בהחזר הוצאות או חלק מהן או בכל תשלום אחר, גם אם  היה זכאי לקבל את השירות מ"זברה" לו פנה אליו.

·        במידה והשירות לא ניתן מסיבות שאינן תלויות בנותן השירות וזברה פעלה למתן השירות. שירות נוסף יהא בתשלום .

·        ידוע למנוי כי נוכחות בעל הרכב או מי מטעמו בעת מתן השירות הינה חובה. 

2. כיסוי שירותי דרך וגרירה בתנאי לרכישת הכיסוי 

א. מהות השירות

1.      שירות הדרך הינו זמני בלבד, מטרתו לאפשר למנוי להגיע בנסיעה למוסך ולא למטרת תיקון הרכב. המנוי מתחייב לסור למוסך מוסמך לשם תיקון התקלה ברכב מיד לאחר קבלת השירות מ"זברה", אם לא יוכיח כי עשה כן יהיה כרוך השירות הנוסף בגין אותה תקלה בתשלום.

2.      גרירת הרכב – קיים צורך לגרור את הרכב כתוצאה מהיות הרכב בלתי ניתן להפעלה עקב תקלה מכאנית או חשמלית או תאונת דרכים.

3.      התנעת הרכב.

4.      תיקוני דרך קלים – במקרה ויש צורך בחלפים ובמידה וישנם במלאי ניידת השירות, המנוי ישלם עבורם בלבד ולא עבור השירות. היה ויותקן ברכב חלק ליווי על מנת לאפשר לרכב להגיע למוסך, מתחייב המנוי למסור אמצעי תשלום כבטוחה להחזרת החלק על ידו למשרדי "זברה".

5.      חילוץ הרכב – חילוצים קלים ממקומות הסמוכים לדרך, כתוצאה מתאונת דרכים או תקלה שמקורה ברכב ויש בה להשבית את הרכב ובלבד שניתן לבצעם על ידי גורר תקני, ללא סיוע של גוררים אחרים או כלי עזר. חילוץ הנובע משקיעת הרכב, שבירת ציריה, שבירת משולש, שבר בבולם, תפוח שבור ועוד, יינתן תמורת תשלום מוזל למנוי.

6.      החלפת גלגל- ללקוח שרכש כיסוי זה, יינתן שירות של החלפת גלגל אחד ובלבד שהגלגל החליפי תקין וכלי נהג מתאימים ותקינים נמצאים ברכב. למעט אם התקר נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות המנוי למעט ברגיי גלגל (גוז'ונים) לא תקינים. שירות זה לא יינתן בגולן ובערבה.

7.      "זברה" לבדה תבחר את סוג השירות הנחוץ (שירות דרך או גרירה) מבין שירותי הרכב.

8.      השירות יינתן בתנאי שהרכב נמצא על דרך (דרך משמעה: כביש אספלט, או עד 20 מטר מכביש אספלט על דרך כבושה, או במקום חניה מוסדר או פרטי), וניתן להגיע אל הרכב באמצעות ניידת השירות ו/או גרר תקני.

9.      "זברה" לא תגרור את הרכב ממוסך או מסביבתו הקרובה.

10.  שירות בחניונים תת- קרקעיים ועיליים מקורים, יינתן בתנאים שתתאפשר גישה ישירה לניידת השירות ו/או לגרר תקני. במידה ותידרש משיכת הרכב מן החניון השירות יהא כרוך בתשלום.  בכל מקרה, המנוי יישא בעלות כניסת ניידת השירות ו/או הגרר לחניון.

11.  דמי הכניסה בכביש אגרה ישולמו ע"י המנוי.

12.  המנוי זכאי לגרירה אחת ללא תמורה או התנעה אחת ללא תמורה בגין מקרה או שורת מקרים הקשורים קשר סיבתי האחד לשני או לאותה מערכת. שירות נוסף בגין אותה תקלה אשר לא טופלה במוסך או טופלה במוסך שלא כראוי וחזרה על עצמה בפרק זמן של עד 90 יום יהא כרוך בתשלום. במידה וקיים חשד לתקלה חוזרת, ימסור המנוי פרטי כרטיס אשראי לביטחון תוך 14 יום ממועד קבלת השירות החוזר יעביר המנוי ל"זברה" חשבוניות תיקון בגין שתי התקלות/שורת המקרים בגינם קיבל שירות לבדיקה. במידה וימצא כי מדובר בתקלה חוזרת יחויב המנוי בתשלום עבור השירות.

13.  "זברה" אינה מחויבת להסיע את נהג הרכב, אולם תהא רשאית להסיעו לתחנת ההסעה הציבורית  הקרובה, לפי שיקול דעתה ובמידת האפשר.

14.  כל גרירה אפשר שתתבצע באמצעות העברת הרכב מגורר לגורר ולא בנסיעה ישירה.

·        במידה ולא ניתן להביא את רכב המנוי בשל אילוצי "זברה" בשעות העבודה למוסך אליו ביקש  לגרור את הרכב, תדאג "זברה" לשמירת הרכב והבאתו למוסך למחרת (למעט במקרה של  שבת וחג).  הוצאות האחסנה של הרכב במקרה כזה יחולו על "זברה". 

·        במידה ולא ניתן להביא את הרכב  בשל אילוצי הלקוח בשעות העבודה למוסך אליו ביקש לגרור את הרכב ובחר להשתמש בשירותי אחסנה, יהא השירות הנוסף כרוך בתשלום לפי תעריף "זברה" 320 ₪ .

15.   שירות בגין שימוש בדלק לא נכון או מחסור בדלק יינתן בתשלום מוזל למנוי.

16.  פתיחת ו/או פריצת דלתות הרכב ו/או תא המטען בשל העדר/ בשבירת מפתח ו/או שלט רחוק יינתן בתשלום מוזל למנוי.

17.  במקרים של חילוץ הרכב ו/או פריצתו, יהא המנוי אחראי לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכך.

18.  במקרה של מפתח תקוע ו/או שבור במתג ההתנעה ו/או סוויץ' לא תקין יופנה הלקוח לשירות מנעולן בתשלום ולא יהיה זכאי המבוטח לשירות גרירה .

19.  לרכב עמוס בסחורה ו/או במטען לא יינתן שירותי גרירה.

20.  בחר המנוי לפצל את השירות, כגון שירות דרך ושירות גרירה או גרירת המשך נוספת למחרת היום ו/או אחסנת הרכב יחשב המשך השירות כשירות נוסף ויינתן בתשלום.

21.  על המנוי לדווח על ביטול הצורך בשירות מיידית. היה והמנוי הזמין שירות כלשהו והשירות לא ניתן מסיבות שאינן תלויות בחברה, יחויב המנוי בתשלום עבור קריאת סרק על פי מחירון "זברה". בנסיבות שאינן תלויות בלקוח לא יחויב בתשלום.
21. בכל מקרה בו גורם שאינו מוסמך על ידי משרד התחבורה ניסה לתקן או "לטפל" ברכב לא יינתן שירות. בדיקת שמן או מים וכיו"ב לא ייחשבו תיקון/ טיפול ברכב.

22.  לא יינתן שירות כתוצאה ממלחמה, פעולת איבה, פיגוע חבלני, רעידת אדמה, הצפה.

ב.      שמירת הרכב וסיום ביצוע השירות

1.      המנוי אחראי לשמירת רכבו ו/או לתכולת הרכב ו/או לציודו ו/או לכל פריט רכוש המצוי עד לקבלת שירותי דרך/גרירה. כל נזק, אובדן או חוסר שייגרמו לרכב או לתכולתו עד הגעת רכב השירות או בתום מתן השירות על ידי "זברה" יהיו באחריותו של המנוי ולא באחריות "זברה".

2.      "זברה" אחראית לשמירת הרכב מתחילת מתן השירות ועד לסיום מתן השירות על ידה.  סיום שירות גרירה משמעותו – הבאת הרכב למקום שצוין על ידי המנוי. בחר המנוי להשאיר את המפתחות ברכב לאחר סיום ביצוע השירות תחול האחריות על כל המשתמע מכך על המנוי.

3.      כתב השירות אינו מכסה חילוץ שלא מתקלה מכאנית (למשל שקיעה בחול, שבירת ציריה משולש שבור/ עקום, גלגל עקום ושבור, תפוח שבור וכד').

4.      מתן שירות לרכב עם תוספות כגון ספויילר מיוחד, הנמכות מיוחדות וכולי יהיו על אחריותו הבלעדית של בעל המנוי בתנאי שחתם על מסמך שמסיר אחריות מחברת "זברה" במקרה של נזק לרכב.

ג.       נזקים

1.      בקרות נזק או אובדן כלשהו כתוצאה ממתן שירותי רכב, על המנוי להודיע על כך ל"זברה" ולהמציא פירוט בכתב של הנזקים, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-24 שעות.

2.      "זברה" תפצה את המנוי על כל נזק ישיר שייגרם לרכבו כתוצאה ממתן שירותי רכב, בכפוף להוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח – 1968.

3.      המנוי חייב לאפשר לנציגי "זברה" בדיקה מיידית של הנזק או האובדן ולאפשר הושטת עזרה שתידרש בקשר לכך. לרבות מתן אפשרות ל"זברה" לתקן את הנזק. הבדיקה תיעשה במועד שיתואם בין שני הצדדים.

4.      לא תוצא על ידי המנוי כל הוצאה לשם תיקון נזק, בלי הסכמה בכתב ומראש של "זברה". מנוי אשר תיקן את הרכב על דעת עצמו – לא יהא זכאי לקבלת כל החזר ו/או פיצוי.

5.      במידה ותישא "זברה" בתיקון הנזק במוסכים הקשורים עמה, ובמקרים שבו הרכב מושבת ו/או לא יכול לנסוע באופן סביר או בניגוד לחוק "זברה" תתקן את הרכב תוך 7 ימי עבודה לכל היותר. 

 3. כיסוי רכב חליפי בתנאי לרכישת הכיסוי 

מהות השירות

 ימי הזכאות לרכב חלופי יחפפו לימי השבתת הרכב בגין האירוע המזכה תאונה/גניבה. הכיסוי ייכנס לתוקף בתום 7 ימים ממועד התשלום בפועל לחברת "זברה", בכפוף לשעות פעילות חברת ההשכרה.

א.     תאונה

1.      במקרה של תאונה אשר כתוצאה ממנה מושבת הרכב במוסך לשם תיקונו, תעמיד "זברה" לרשות המנוי רכב חלופי.

2.      השירות יינתן רק במידה והוגשה ל"זברה" דרישה לשירות במהלך 14 ימים מקרות התאונה.

3.      הרכב החלופי יינתן בתנאי שהרכב הניזוק נבדק על ידי שמאי מוסמך ובכפוף לדו"ח שיונפק על ידו ויועבר למשרדי "זברה".

4.      קביעת מספר הימים תיעשה לפי מספר ימי העבודה הדרושים לתיקון הרכב, על סמך דו"ח השמאי שיתבסס על עלות עבודת תיקון הרכב, מחולק במחיר יום עבודה (8 שעות) במוסך בהתאם לתעריפי איגוד המוסכים שבתוקף במועד התיקון.

5.      הרכב החלופי יינתן, לפי דו"ח השמאי (כמפורט בסעיף 3 א'), בו נקבע מספר הימים הדרוש לתיקון הרכב הניזוק ובניכוי 3 ימים. בכל מקרה לא יינתן רכב חליפי לתקופה העולה על שבעה ימים.

6.      במקרה של תאונה, אשר הנזק בעקבותיה לרכב המנוי הוגדר על ידי השמאי כאובדן מוחלט, יינתן הרכב החלופי ל-10 ימים בלבד.

7.      המנוי מתחייב להחזיר את הרכב החליפי לחברת ההשכרה מיד עם השלמת תיקון הרכב או ניצול ימי הזכאות (המועד המוקדם ביניהם). תיקן המנוי את הרכב ו/או קיבל פיצוי מחברת הביטוח ולא דיווח על כך לחברת "זברה", יחויב בעבור כל הימים בהם החזיק את הרכב החליפי לפי תעריפי חברת ההשכרה.

ב.      גניבה

1.      במקרה של גניבה תעמיד "זברה" לרשות המנוי רכב חליפי.

2.      הרכב החליפי יינתן במידה והוגשה ל"זברה" דרישה במהלך 14 ימים מקרות הגניבה וכנגד אישור תביעה לחברת הביטוח ודו"ח משטרה בלבד.

3.      במקרה של גניבה תעמיד "זברה" לרשות המנוי רכב חליפי על פי התנאים הבאים (בכפוף לתנאי חברת ההשכרה):

·        החל מהיום הראשון להודעה שנמסרה למשטרה ולחברת הביטוח על גניבת הרכב ועד למועד מציאת הרכב או עד למועד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח המוקדם מבין שני מועדים אלה.

·        הזכאות לרכב חליפי לא תעלה על 30 ימים.

·        המנוי יקבל מחברת ההשכרה רכב ל-12 ימים. היה והרכב הגנוב לא יימצא או שהמנוי לא יקבל פיצוי מחברת הביטוח בגין הגניבה עד לחלוף 12 הימים, יפנה המנוי לקבלת רכב ל-18 ימים נוספים, בכפוף להצהרתו על אי מציאת הרכב הגנוב ואי קבלת פיצוי מחברת הביטוח בגין הגניבה.

4.      המנוי מתחייב להחזיר את הרכב החליפי לחברת ההשכרה מיד עם מציאת הרכב הגנוב או מיד עם קבלת ההודעה על מציאת הרכב ו/או שרידיו ו/או מיד עם קבלת פיצוי מחברת הביטוח (המועד המוקדם מביניהם). מצא המנוי את הרכב ו/או קיבל פיצוי מחברת הביטוח ולא דיווח על כך לחברת "זברה", יחויב בעבור כל הימים בהם החזיק את הרכב החליפי לפי תעריפי חברת ההשכרה.

5.      במידה ודחתה חברת הביטוח את תביעת המבוטח יידרש המנוי לשלם בעבור כל ימי השכרה בהם החזיק את הרכב החליפי לפי תעריפי חברת ההשכרה.

ג.       תנאי חברת ההשכרה

1.      רכב חליפי יינתן בתנאי שגיל הנהג מעל 24 שנה בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, ובתנאי שוותק הנהג מעל שנתיים.

2.      הרכב החליפי שתעמיד חברת ההשכרה לרשות המנוי יהיה מקבוצת הרכב התואמת לסוג המנוי שרכש , בהגבלה של 250 ק"מ ליום ויימסר למנוי באחד מסניפי חברת ההשכרה, לפי פריסה ארצית.

3.      במקרה של גרימת נזק לרכב השכור ו/או לצד ג' יחויב המנוי בדמי השתתפות עצמית. במקרה של נזק למרכב התחתון ו/או נזק שיגרם לרכב מנהיגת אדם שאינו מורשה יחויב המנוי במלוא הנזק לרכב.

4.      המנוי יחתום על חוזה השכרה עם חברת ההשכרה שאליה יופנה על ידי "זברה", בנוסח המקובל באותו מועד. כמו כן יפקיד המנוי שובר כרטיס אשראי שלו כפיקדון, כמקובל בחברות השכרה.

5.      סך כל הימים בהם יועמד רכב חליפי לרשות המנוי כאמור לעיל לא יעלה על 37 ימים במשך תקופת המנוי.

6.      מודגש בזאת כי קבלת רכב חליפי אינה מעידה על זכאותו של המנוי לרכב חליפי. היה ועל פי תנאי כתב שירות זה יתברר כי לא היה זכאי לרכב חליפי, תחול חובת התשלום על המנוי והוא מתחייב לשלם ל"זברה" מיד עם דרישה ראשונה עבור כל התקופה במהלכה היה הרכב החליפי ברשותו, על פי מחירון חברת ההשכרה.

7.      השירות לא יינתן בכל נזק שאירע במהלך או כתוצאה של מלחמה פעולת איבה, פיגוע חבלני, מעשה פלילי ו/או מכוון, נזקי טבע לרבות רעידת אדמה, הצפה שיטפון ובכל מקרה אשר הפיצוי על נזק בגינו ניתן על פי חוקי מדינת ישראל.

8.      מודגש בזה כי הזכות לקבלת רכב חליפי הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.

9.      תשלומים שיידרשו על ידי חברת ההשכרה בגין איחור בהחזרת הרכב החליפי, שימוש בפלאפון, חריגה בק"מ, דלק וכיו"ב, יחולו על המנוי במלואם. כבטוחה לתשלומים אלה ישאיר המנוי את פרטי כרטיס האשראי שלו, ואם לא ישלם במזומן יגבה התשלום באמצעות כרטיס אשראי שהפקיד.

10.  ימי הזכאות יינתנו ברציפות ולא ניתן לפצלם.

 4. כיסוי למכשיר רדיו דיסק חליפי בתנאי לרכישת הכיסוי 

מהות השירות במקרה של אובדן כתוצאה מגניבת מכשיר רדיו טייפ/דיסק, יותקן ברכב המבוטח מכשיר רדיו דיסק חליפי, בכפוף לתנאי כתב שירות זה.

1.      תוקף הכיסוי יחול בתום 7 ימי אכשרה ממועד תשלום המנוי לחברת "זברה".

2.      במקרה של נזק למכשיר הרדיו (לרבות כתוצאה מניסיון גניבה), ו/או אובדן/גניבת לוח הפיקוד – (PANEL) לא יינתן השירות.

3.      המנוי יהא זכאי לקבלת מכשיר רדיו דיסק אחד בלבד במשך תקופת המנוי, ובלבד שהרדיו אינו חלק אינטגרלי מהרכב וניתן להרכבה ופירוק סטנדרטים.

4.      המנוי מחויב לפנות ל"זברה" ולא יאוחר מ-14 ימים מיום האירוע.

5.      השירות יינתן בתנאי כי בעת האירוע היה מותקן ברכב המנוי רדיו טייפ/דיסק תקין ובכפוף לדוח משטרה בלבד. 6. המנוי זכאי להתקנת רדיו דיסק החליפי באחת מתחנות ההתקנה הקשורות עם "זברה" ברחבי הארץ. בתום ההתקנה יחתום המנוי על אישור התקנה.

6.      "זברה" אינה מחויבת להתקין רדיו דיסק מסוג מסוים או מתוצרת מסוימת.

7.      הכיסוי אינו כולל אנטנות, מכשירים אור-קוליים, תקליטים, תקליטורים או קלטות, תושבת למכשיר, מחליף דיסקים (צ'יינג'ר) ו/או כל מתקן אחר שאינו מכשיר הרדיו דיסק גופו. בנוסף, לא כולל השירות חיבור חוטים קרועים, הוספת חוטים ו/או חלקים וכיו"ב. 

 5. כיסוי שבר שמשות בתנאי לרכישת הכיסוי 

א.     הגדרות

"שבר" – שבר וכן סדק הפולש דרך עובי השמשה.

"כלי הרכב" -  כלי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון, ששנת היצור הינה עד 18 שנים אשר לחברה המייצרת אותו יש סוכנות מוסמכת בישראל ואשר באמצעותה יובא הרכב.

ב.      מהות השירות

שירותי הזיגוג יינתנו בתנאי שהנזק נגרם לשמשה בלבד ובכפוף לסעיפים המפורטים להלן:

1.      תוקף הכיסוי יחול בתום 3 ימי אכשרה ממועד תשלום המנוי בפועל ל"זברה" ובתנאי שהמנוי מופיע ברשומותיה.

2.      שירות זה מותנה בכך כי בתחילת תקופת השירות שמשות כלי הרכב תהיינה תקינות ללא פגם ו/או סדק כלשהם, במידה והכיסוי נרכש 10 יום או יותר לאחר תחילת הביטוח, חובה על המנוי להעביר אישור בכתב תקינות שמשות כלי הרכב במועד תחילת תקופת השירות מאחת מתחנות השירות המורשות של "זברה" בלבד.

3.      בכל מקרה של שבר שמשה (למעט המקרים המוחרגים) יופנה המנוי לאחת מתחנות השירות הקרובה למקום הימצאו לשם קבלת השירות ובאמצעות מוקד השירות של חברת "זברה" בלבד.

4.      התחייבות החברה היא להתקנת שמשה חליפית מאותו טיב ואיכות של השמשה השבורה והעומד בדרישות כל חוק, תקנה ותו תקן מטעם רשות מוסמכת על פי דין. 

5.      התחייבות החברה להתקנת שמשה חליפית תקנית ותקינה אינה כוללת תיקון ו/או אספקת אביזרים אחרים הצמודים לשמשה כגון גומיות, מראות, ניקלים, מסגרות מנגנונים וכו'.

6.      במקרה של נזק שמשה בנוסף לנזק לכלי הרכב לא תחל תחנת השירות במתן השירות רק לאחר קבלת אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת הביטוח ו/או צד ג' .

7.      השירות למשאיות ולמוניות מותנה בתשלום השתתפות עצמית של המנוי בסך 10% מגובה הנזק (אך לא פחות ממאה ₪) לאירוע.

8.      השירות למונית מותנה בכך כי תהא התאמה בין מספר הרכב למספר השלדה וקיים רצף כיסוי שמשות עד לרכישת הכיסוי מ"זברה". במידה ולא יהיה רצף ביטוחי, יהא על המנוי לבצע בדיקת תקינות שמשות במועד תחילת תקופת השירות באחת מתחנות השירות המורשות של "זברה" בלבד.

9.      השירות יוענק ויבוצע בהתאם לתנאי כתב השירות בתחנות השירות ובהתאם לנסיבות המקרה אך לא יאוחר מ-24 שעות עבודה ממועד הבאת הרכב לתחנת השירות. לצורך סעיף זה "שעות עבודה" משמען: בימים א' עד ה' משעה 7:30 עד שעה 17:00 ובימי שישי וערבי חג משעה 7:30 ועד 14:00 לא כולל שבתות וימי חג רשמיים בישראל.

10.  הכיסוי עפ"י כתב שירות זה מותנה בכך, כי מקבל השירות פנה לאחת מתחנות השירות וקיבל את השירות ממנה. למען הסר ספק, בכל מקרה שבו יבוצע תיקון במוסך שלא מופיע ברשימת המוסכים המורשים, לא יהיה המנוי זכאי לפיצוי כספי כלשהו בגין התיקון ו/או החלפת השמשה.

11.  שירות החלפת שמשה לא יינתן במקרים הבאים:

·        שבר שמשה שנגרם על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו במתכוון ו/או ברשלנות.

·        רכב המגיע ללא שמשה, ולא ייתן לחברה או לשמאי מטעמה לבדוק את סיבת הנזק וכן גניבת השמשה. 

·       קלקולים חשמליים לשמשות ו/או למנגנונים, לרבות כתוצאה משימוש, בלאי, פגם ביצור.

·        כל נזק שהוא תוצאה של מלחמה, פעולת איבה, פיגוע חבלני, רעידת אדמה, פרעות, קטטה, הצתה, הצפה, שיטפון, אירוע גרעיני או רדיואקטיבי וכל נזק אשר הפיצוי בגינו ניתן על פי חוקי מדינת ישראל.

·        נזק כתוצאה משריטות בשמשה, פטריות, בועות אויר, התקנת מגבים, מראה צמודה או אנטנה.

·        במידה ויש נזק בפח שמפריע להרכבת השמשה ו/או נזק חלודה ו/או יכול לגרום לנזק נוסף בחלון מתחייב הלקוח לתקן קודם את הנזק בפח לפני החלפת החלון.

·        שבר שמשה שארע כתוצאה או במהלך שימוש בתחרות ו/או במבחן ו/או בכושר נהיגה לקוי.

·        שמשות מיוחדות, שמשות בעלות תכונות מיוחדות, שמשות ממוגנות, שמשות אופטיות, שמשות צבעוניות כולן או חלקן, שמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות גג, חלון אחורי ברכב קבריולט עם גג נפתח, כל כיסוי שאינו זכוכית, על מנגנונים, גומיות, כבלים ואביזרים הנלווים לשמשה.

·        שמשות מיוחדות ושמשות החורגות מתקן יצרן הרכב, שמשות כלי רכב שלא יובאו באמצעות יבואן הרכב המורשה, שמשות SUNROOF  ושמשות ארגז.

·        אובדן או נזק שנגרמו בשל נטילת חלק בפעולת שובתים ו/או משביתים, פרעות ומהומות.

·        אובדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל.

·        שבר שמשה לרכב ששנת ייצורו מעל 18 שנים במועד תחילת המנוי.

·        שמשות בארגז וכן שמשות החורגות מתקן יצרן ברכב, רכב ציבורי וטרקטורים. 

·        הכיסוי למראות צד ניתן בעבור זכוכיות המראה חליפית ובייצור מקומי בלבד (לא כולל בית המראה) ובתנאי שנרכש כיסוי במנוי.

ג.       שירות שמשות עד הבית – לכלי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. 

אם נרשם במפורש בדף הרשימה כי כיסוי זה תקף, יינתן השירות בכל מקום בו נמצא כלי הרכב לפי בחירתו של     מקבל השירות ובלבד שהמבוטח פנה למוקד השירות של נותן השירות וביקש לקבל "שירות שמשות עד הבית". מתן השירות: השירות יינתן ככל הניתן במהלך יום העבודה כהגדרתו בסעיף 4 "קבלת שירות" ולא יותר מ – 8 שעות עבודה אשר יספרו מהמועד שהתבקש שירות שמשות עד הבית.

הרחבה זו לא תחול במקרים הבאים:

·        בכלי רכב שאינו כלי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון ובאופנועים. 

·        בעת קיומם של תנאי מזג אוויר קיצוניים באזור בו התבקש השירות, לרבות בעת סופות גשם ברד או שלג, אשר אינם מאפשרים מתן שירות בשטח. 

·        אם השירות התבקש באזור שבו מתחוללות מהומות או פרעות.

·        אם ביצוע השרות מחייב שימוש בציוד מיוחד או כלים מיוחדים אשר לא ניתן להוציאם אל מחוץ לתחנת השירות, או אם מתן השירות מחייב שימוש או חיבור למחשבי היצרן.

באזורים דרומית לצומת הערבה, באזורים מזרחית למעלה אדומים ובשטחי האוטונומיה. 

זברה מאחלת לך ברכת 
דרך צלחה ונסיעה בטוחה

מוקד זברה לשרותכם 24 שעות ביממה
*2113
03-5105070

רח' המצודה 31, אזור. מיקוד 58001


© 2006 Zebracar.co.il
   רחוב המצודה 31 אזור 58001 טלפון רב קווי: 03-5102001