דף הבית איתך לאורך כל הדרך
דף הבית כניסת סוכנים אנשי קשר צור קשר

כתב שירות - אופנועים
כתב שירות זה מפרט את סוג השירותים להם זכאי המנוי
 1. המנוי זכאי לקבל את השירותים ללא תמורה וללא הגבלה של מס' פניות בתקופת המנוי.      מנוי חדש והחלפת רישוי ייכנסו לתוקף 72 שעות לאחר התשלום בפועל.
 2. המנוי זכאי לשירות 24 שעות ביממה בכל ימות השנה פרט ליום הכיפורים.
 3. גרירת האופנוע תהיה בהתאם לנסיבות בכל רחבי הארץ לרבות יהודה שומרון וחבל עזה, פרט לאזורים בהם דרוש אישור מעבר מהמשטרה/ צבא, שטחי הרשות הפלשתינאית ו/או מי מטעמה.
 4. זמן ההגעה ליעד הגרירה יהיה עד 3 שעות מרגע פתיחת הקריאה.
חזרה לראש העמוד
 
שירותי דרך
 1. המנוי זכאי לקבל את השירותים ללא תמורה וללא גבלה של מס' פניות בתקופת המנוי.
 2. המנוי זכאי לקבל התנעות של האופנוע כולל תיקוני דרך קלים (החלפים יהיו על חשבון המנוי).
 3. חילוץ/ גרירת האופנוע יהיה מכביש או משטח סלול הנועד למעבר כלי רכב. בחילוץ מדרך שאינה נמנית עם הגדרה זו יחויב המנוי עפ"י מחירון זברה.
 4. זברה אינה מתחייבת לחלץ אופנוע אשר אין אפשרות להגיע אליו בגישה ישירה ו/או חילוץ מיידי.
 5. במקרה חילוץ בו יידרש ציוד עזר (רכב 4X4, כננת, טרקטור וכו') יבוצע החילוץ ע"י זברה ועבורו ישלם בעל המנוי מיידית עם קבלת השירות.
 6. זברה בלבד תבחר את סוג השירות שיוענק למנוי בכפוף לכל מקרה.
 7. זברה תגרור את האופנוע רק במידה ולא ניתן לתקן את האופנוע במקום, או אם לא ניתן לנסוע עם האופנוע למוסך.
 8. במקרה של תאונת דרכים בה הייתה מעורבות משטרתית, או מציאת שרידי אופנוע שנגנב, השירות יינתן לבעל המנוי רק לאחר שהמציא את אישור שחרור האופנוע מהמשטרה.
 9. שחרור האופנוע מחניון המשטרה יהיה באחריות בעל המנוי ועל חשבונו.
 10. מחניונים תת קרקעיים, מקורים או מכבישי אגרה, יינתן שירות בתנאי שתתאפשר גישה ישירה של רכב השירות/ גרירה.
 11. בכל מקרה יישא בעל המנוי בכל עלויות כניסת רכב השירות לחניון/ כביש אגרה.
 12. לא יינתנו שירותים לאופנוע אשר יהיה נעול בכל צורה (גם לא לעצמו) כולל נעילת כידון.
 13. זברה לא תגרור את האופנוע ממוסך או מקרבתו, ולא תיתן שירות לאופנוע שטופל ע"י מי שאינו הוסמך ע"י משרד התחבורה לתיקון אופנועים.
 14. שירות פריצת מנעולים ע"י מנעולן שהוסמך לכך יוזמן ע"י מוקד זברה וישולם ע"י בעל המנוי ישירות למנעולן, בכל מקרה יהיה בעל המנוי נוכח בשעת החילוץ לשם זיהוי (תעודה מזהה עם תמונה) בעל המנוי או מי מטעמו .
 15. המנוי זכאי לגרירה/ חילוץ אחד בגין מקרה, או שורת מקרים הקשורים זה בזה.
 16. באם פיצל המנוי את השירות, יחשב כשירות נוסף בגין אותה קריאה שהתקבלה. המנוי יחויב לפי מחירון זברה.
 17. רכב שבעת בקשת השירות לא עבר מבחן רישוי שנתי או היה ללא ביטוח חובה תקף או ירד מהכביש לא יהיה זכאי לשירותי זברה. 
 18. השירותים הבאים אינם נכללים בהסכם השירות ויינתנו למנוי בתשלום בלבד:
  • חילוץ האופנוע שלא כתוצאה מתאונת דרכים, או תקלה מכנית (כגון – שקיעה בחול).
  • אובדן מפתח ו/או שבר המפתח במתג ההפעלה ו/או אובדן שלט האזעקה.
  • שימוש או מילוי דלק לא נכון, או חוסר דלק.
  • במקרים בהם המוסכים סגורים ייגרר האופנוע לחניון לילה אשר עלותו לא נכללת במחיר המנוי.
  • גרירת המשך תהיה בתשלום עפ"י מחירון זברה.
 19. המנוי יהא זכאי לגרירה נוספת בגין תקלה חוזרת בתנאי שהציג חשבונית תיקון ממוסך מורשה בלבד.
 20. במקרה של תקר בגלגל ייגרר האופנוע למוסך/ פנצ'ריה הקרובים למקום האופנוע עד 15 ק"מ. בחר המנוי לגרור לפנצ'רייה אחרת, יהא זה בתשלום עפ"י מחירון זברה.
חזרה לראש העמוד
 
תוקף המנוי
 1. תוקף המנוי הינו לשנה, אלא אם צוין אחרת בכתב/שובר המנוי.
 2. המנוי הנו כפוף ובהתאם לתאריכי תוקף פוליסת החובה של האופנוע.
 3. זברה רשאית לא לקבל או לחדש מנוי וזאת מבלי לנמק את סיבותיה, בתנאי הודעה מוקדמת של 30 יום לסוכנות הביטוח לפני תום המנוי.
 4. זברה רשאית להפסיק/ לבטל מנוי באם לא ינהג עפ"י תקנון החברה.
 5. המנוי רשאי להעביר את זכאותו בגין מכירת האופנוע לאופנוע אחר על שמו. המנוי יכנס לתוקף לאחר 5 ימי עבודה ממועד ההחלפה. המנוי ימציא תעודת מנוי בתוקף ביום ההחלפה.
 6. המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
 7. ביטול המנוי: רק במידה והמנוי יבוטל לאחר חצי שנה ובתנאי שלא קיבל שרות מזברה, יוחזרו למבוטח דמי החזר יחסיים.
חזרה לראש העמוד
 
הזמנת שירות ממוקד זברה
 1. שירותי הדרך יינתנו לבעל המנוי או מי מטעמו לאחר דיווח מסודר עפ"י הנחיות המוקד.
 2. בעל המנוי או מי מטעמו יהיו נוכחים בעת מתן השירות.
 3. זברה לא תהיה חייבת לתת שירות באם לא יופיעו ברשומות החברה, או מסמך המוכיח את החברות כמנוי זברה.
 4. זברה תיתן שירותי דרך לכל הטוען כי הינו מנוי זברה , ואין ברשותו מסמך המוכיח זאת או שאינו מופיע ברשומות החברה וזאת כנגד תשלום מיידי בשעת מתן השירות. במידה ויוכח כי היה זכאי לשירות ללא תשלום יוחזר לבעל המנוי כל סכום שנדרש ע"י זברה תוך 30 יום ממועד המצאת המסמכים המוכיחים זאת.
 5. בעל המנוי אחראי לשמירת האופנוע עד להגעת נציג זברה. כל אובדן או נזק שיגרמו לאופנוע עד הגעת רכב השירות יהיו באחריותו של המנוי בלבד.
 6. זברה תהיה אחראית לאופנוע מתחילת מתן השירות ועד לסיומו (היעד אותו קבע בעל המנוי). זברה תשאיר את האופנוע ביעד שבחר בעל המנוי בין אם נמצא מי שיקבלו ובין אם לאו. כל האחריות לאופנוע מאותו מועד תחול על בעל המנוי בלבד.
 7. זברה לא תהיה אחראית לכל אובדן של חפצים או אביזרים שהושארו ליד או על או קשורים בצורה זו או אחרת לאופנוע או לידו.
 8. זברה לא תהיה אחראית לכל חלק או חפץ שיינתקו מהאופנוע תוך זמן מתן השירות.
 9. במידה ובחר בעל המנוי להשאיר את מפתחות האופנוע ליד או על האופנוע גם אם בצורה מוסתרת, יהיה בעל המנוי אחראי לכך. באם הורה בעל המנוי למוקד זברה להשאיר את המפתחות באופנוע או ליד או להסתירם לאחר מתן השירות, יהיה בעל המנוי האחראי הבלעדי לכל אובדן או נזק העלולים לקרות.
חזרה לראש העמוד
 
הצהרת בעל המנוי
 1. כל הפרטים שנמסרו לזברה הן על ידי בעל המנוי או מי מטעמו במישרין או באמצעות סוכן וכי פרטים אלו נכונים.
 2. בעל המנוי מבין ומקבל את כתב השירות אשר מהווה חוזה בינו לבין זברה.
 3. המנוי מצהיר כי האופנוע תקין וכשיר לנסיעה ולא היה מעורב בתאונה שנזקיו טרם תוקנו.
 4. ידוע לבעל המנוי כי כנהוג בפוליסות ביטוח מקיף במקרה גניבת האופנוע ואי מציאתו או אובדן מוחלט יבוטל המנוי ולא יינתנו כל החזרים כספיים למנוי.
 5. ידוע לבעל המנוי כי כל פניה לגורם אחר לצורך קבלת שירות ללא אישור בכתב מזברה לא יזכה אותו בהחזר ההוצאות גם אם היה זכאי להם מזברה.
 6. בעל המנוי מצהיר כי האופנוע אינו משמש להשכרה, משמש לשליחויות או לספורט תחרותי.
חזרה לראש העמוד
 
התחייבות בעל המנוי
 1. לנקוט באמצעי זהירות בכדי למנוע מעשה או אירוע שבגינו תהיה זברה חייבת לתת לו שירות דרך.
 2. להימנע מלהזמין שירות מזברה כאשר האופנוע כשיר לנסיעה. הזמנת שירות סרק תחייב את בעל המנוי בתשלום עפ"י מחירון זברה.
 3. להחזיר לזברה את ההוצאות בכל מקרה בו יקבל בעל המנוי פיצוי או שיפוי מצד שלישי כלשהו עבור אותו שירות וכן להודיע לזברה על קבלת הכספים הנ"ל.
חזרה לראש העמוד
 
נזקים
 1. זברה תפצה את המנוי על כל נזק שיגרם לאופנוע בעת מתן השירות בכפוף לחוק נזיקין 1968 תשכ"ח ( נוסח חדש ).
 2. במקרה של נזק כתוצאה ממתן השירות יודיע המנוי לזברה על כך בהקדם האפשרי וזאת על מנת לאפשר לנציג זברה לבדוק את האופנוע לו נגרם הנזק.
 3. על המנוי להמציא לזברה פירוט על כל הנזקים שלטענתו נגרמו לו.
 4. כל סכום שיוציא בעל המנוי לתיקון הנזק ולא קיבל את הסכמתה בכתב של זברה לא יוחזר לבעל המנוי.
חזרה לראש העמוד
 

 1. כתב שירות זה הוא בין "זברה שירותי רכב" לבין מנוי/ לקוח "זברה".
 2. מנוי "זברה" זכאי לשירותים הבאים ללא תשלום במשך תקופת המנוי.
חזרה לראש העמוד
 
במקרה של נזק מוחלט
במקרה תאונה, שהנזק באופנוע מוגדר ע"י השמאי כנזק מוחלט יינתן רכב חלופי ל – 10 ימים.
חזרה לראש העמוד
 
במקרה של גניבה
 1. תיתן "זברה קטנוע חלופי תוך 24 שעות מהיום שנמסרה ההודעה למשטרה ולחברת הביטוח על גניבת האופנוע ועד למועד מציאתו או קבלת הפיצוי מחברת הביטוח – המקדם מבין שני מועדים אלה. במידה וחברת הביטוח מצאה לנכון לפצות את הלקוח ינתן קטנוע חלופי לתקופה שלא תעלה על 30 יום. במידה ובחרה חברת הביטוח שלא לפצות את הלקוח בגין הגניבה ישא הלקוח בכל עליות תקופת ההשכרה.
 2. המנוי מתחייב להחזיר את הקטנוע החלופי ל"זברה" או לחברת ההשכרה מיד עם מציאת האופנוע או ההוגעה על מציאת שרידיו או קבלת הפיצוי מחברת הביטוח – המוקדם מבין מועדים אלה.
חזרה לראש העמוד
 
הגבלות
 1. בכל מקרה לא תיתן "זברה" קטנוע חלופי אלא אם הוגשה דרישה ממנוי "זברה" לא יאוחר מהיום ה – 14 לקרות התאונה או הגניבה.
 2. בכל מקרה לא יהיה זכאי המנוי ליותר משירות קטנוע חלופי אחד בגין שורת מקרים הקשורים זה בזה.
 3. בכל מקרה לא תיתן "זברה" קטנוע חלופי מעל 37 ימים בכל תקופת המנוי.
 4. גיל הנהג – מעל 16 שנה
חזרה לראש העמוד
 
קבלת הקטנוע והחזרתו
 1. בעל המנוי ימציא ל"זברה" תעודת מנוי תקפה בצירוף דו"ח שמאי (במקרה אובדן מוחלט) אישור הודעה לחברת הביטוח, אישור משטרה (במקרה גניבה) וצילום תעודה מזהה.
 2. המנוי יחתום על חוזה השכרת קטנוע עם "זברה" או חברת ההשכרה עפ"י הנוסח המקובל בחברות ההשכרה. המנוי יפקיד שובר כרטיס אשראי כפיקדון כמקובל בחברות ההשכרה.
 3. הזכויות והחובות החלות בחברת ההשכרה יחולו על בעל המנוי פרט לנושא תשלום ימי ההשכרה.
 4. תשלומים שידרשו ע"י חברת ההשכרה בגין איחור בהחזרת הקטנוע, דלק, חריגת ק"מ יחולו על המנוי המלואם.
חזרה לראש העמוד
 
זברה שרותי רכב מאחלת לכם ברכת דרך צלחה ונסיעה בטוחה

© 2006 Zebracar.co.il
   רחוב המצודה 31 אזור 58001 טלפון רב קווי: 03-5102001